Aktuellt

Senaste nyhetsbrevet:

 

Nyhetsbrev 14-06-29

Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen

 

Hej uranbrytningsmotståndare!

–          och gas- och oljeprospekteringsmotståndare!

 

Senaste nyhetsbrevet kom i februari. Då nämnde jag att det svensk-amerikanska prospekteringsföretaget Big Rock Exploration ansökt hos Bergsstaten om undersökningstillstånd för skiffergas och skifferolja på Falbygden, i ett område 178 kvadratkilometer stort. Det ansökta området gränsade till Continental Precious Minerals´ tidigare erhållna uranprospekteringstillstånd.

Se bifogad karta, där CPMs tillstånd är de gröna områdena till höger och Big Rocks den blå legobiten till vänster.

Ja, Big Rock Exploration har fått sina undersökningstillstånd för gas- och oljeprospektering, beslutet daterat 19 juni. Se bifogat beslut av Bergsstaten.

Vad gäller CPM så gav de i våras upp sina undersökningstillstånd gällande uran i det norra området, Billingen. Till stor glädje för, och under stort jubel från bygdeborna!

Nu får vi se vad som händer i det södra området. Där går CPMs undersökningstillstånd ut 14-07-07 och de har ännu inte ansökt om förlängning.

Men nu gäller det Big Rock Explorations undersökningstillstånd i en stor del av Falköpings kommun, och en liten del av Tidaholms kommun. Nu inser vi vad det betyder att bo i en bygd med alunskiffer under marken, många är ute efter den så smutsiga skiffern!

Det är inte så enkelt att läsa kartan över undersökningstillstånden, och någon fastighets- och fastighetsägarförteckning är inte bifogad beslutet. Om jag gör ett försök att lista orter som berörs av undersökningstillstånden så ser jag exempelvis följande: Slöta, Luttra, Karleby, Marka, Odensberg, Vilske-Kleva, Ugglum, Östra Tunhem, Gudhem, Torbjörntorp, Håkantorp, Segerstad, Dala. Om man bor i områdets ytterkanter kan man kontakta Bergsstaten för besked, tel 023-255 05.

Falköpings kommun, Naturskyddsföreningen och LRF kommer att överklaga beslutet. Men det är önskvärt att så många berörda som möjligt överklagar beslutet: privatpersoner, hembygdsföreningar, samhällsföreningar, vattenföreningar… Olle Holmstrand från Naturskyddsföreningen har utformat en välformulerad och välgrundad mall för överklagande att använda. Se bifogat dokument.

Vårt nätverk är ett nätverk mot uranprospektering och av naturliga skäl når detta brev i huvudsak oss som länge varit i elden mot just uranprospektering.  Men sprid detta brev och mallen för överklagande till dina grannar som nu drabbats, och till personer och  föreningar i detta område om du har kännedom om dem!

Överklagandet ska ha nått Bergsstaten senast 17 juli.

Att Big Rock Exploration, mot att förnuft, fått prospekteringstillstånd gällande gas och olja på Falbygden, är ett resultat av den nuvarande Minerallagen. Minerallagen måste ändras! Rörelsen för detta intensifieras alltmer. Och det vore väl skam om inte tillräckligt många riksdagspartier nu inför valet deklarerar att de kommer att se till att det blir gjort?!!

Under Almedalsveckan kommer ett seminarium att hållas på detta tema, under medverkan av bl.a. kommunalrådet Ulf Eriksson, onsdagen den 2 juli. Eventuellt kan man ta del av det via SVT Forum som sänder varje dag från Almedalen.

Broddetorp 14-06-29

Birgitta Hedström

Samordnare i nätverket

 

 

PS: Se gärna vår facebook-sida Stoppa uranbrytning i Västgötabergen samt vår hemsida www.vastgotabergen.se

 

Nyhetsbrev 14-02-14

Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen

 

Hej uranbrytningsmotståndare!

Ett antal månader har gått sedan det förra nyhetsbrevet i juli månad.

 

Som ni kanske sett i tidningarna så avslog förvaltningsrätten i Falun överklagandena från ett antal markägare i norra området, inklusive Skövde kommun, gällande CPM:s förlängning av undersökningstillstånd. Domen kom i början av december, över ett år efter att överklagandena inlämnades. För att få förlängda undersökningstillstånd krävs enligt minerallagen att bolaget har genomfört ändamålsenliga undersökningsarbeten, något som de överklagande ansåg inte hade skett. Markägarna har nu genom sitt ombud jurist Gunnar Sjöberg, Öglunda, överklagat förvaltningsrättens dom och begärt prövningstillstånd vid kammarrätten i Sundsvall. Se det välformulerade överklagandet som bifogats detta mejl!

 

14-07-07 går CPMs undersökningstillstånd i det södra området ut. Det blir intressant att se om bolaget ansöker om förlängning även här. Mig veterligen har bolaget inte haft någon som helst närvaro i detta område. CPM har dålig ekonomi och dras med interna stridigheter samtidigt som uranpriserna är relativt låga. Inte desto mindre har CPM nu i ett pressmeddelande meddelat att man vad gäller flaggskeppet Oviken i Jämtland kommer att satsa på utvinning av uran via metoden biolakning och man har aviserat en utförlig rapport om detta inom den närmaste tiden.  Valet av metod är förstås anmärkningsvärt med tanke på katastrofen vid biolakning i i Talvivaara, den största miljökatastrofen i Finlands historia (Talvivaara uppges nu dessutom vara nära konkurs).

Även på Närkeslätten rör det på sig. Där har Svenska skifferoljeaktiebolaget sedan 2005 innehaft undersökningstillstånd gällande uran och olja. Företaget har nu köpts upp av det kanadensiska bolaget URU Metals och detta bolag har presenterat vidlyftiga planer på utvinning av uran och olja ur alunskiffern. Markägare och regionförbund säger nej till planerna.

 

Som om det inte vore nog med besvären med CPM och deras undersökningstillstånd gällande uran så har nu Falbygden fått ytterligare exploatörer på halsen. Det är företaget Big Rock Exploration som före jul ansökte hos Bergsstaten om undersökningstillstånd gällande olja och gas i ett mycket stort område, 178 kvadratkilometer, i Falköpings kommun. Se vidare bifogad karta. De gröna områdena är CPMs undersökningstillstånd och den stora ”legobiten” är Big Rocks nu ansökta områden. Big Rock Exploration är ett amerikanskt bolag och man ansöker nu via ett nybildat svenskt dotterbolag. Billingen-Falbygdens alunskiffer är ju som vi vet mycket väl undersökt tidigare, via SGU, och man har funnit att förekomsten av olja och gas är så liten att det inte är intressant att bryta den. Falköpings kommun har rätt att yttra sig i ärendet och ett sådant yttrande har nu skrivits tillsammans med Skaraborgs Naturskyddsförening och LRF- Falköping. Kommunen och de båda organisationerna kommer att yrka att ansökan avslås, utifrån två huvudargument: 1. Området är redan undersökt och halterna av gas och olja är mycket låga och 2. Det är orimligt att ett litet helt nybildat företag får undersökningstillstånd i ett så stort område (= ifrågasättande av att bolaget är en seriös aktör). För vidare information i ärendet se bifogade ”Kommentar till ansökan om undersökningstillstånd avseende olja och gas i Falköping”, skriven av Olle Holmstrand. Viktigt att notera är att kommuner inte har någon vetorätt mot olje- och gasutvinning.

 

Ytterligare saker händer som i hösta grad berör oss som bor i området Billingen-Falbygden, närmare bestämt gällande vår dricksvattentäkt, vattenskyddsområdet Vättern. Ett kanadensiskt bolag, Tasman Metals med svenskt dotterbolag, har av regeringen beviljats bearbetningskoncession i Norra Kärr i Gränna. Koncessionen gäller sällsynta jordartsmetaller; regeringen beskriver i sitt pressmeddelande att ”Norra Kärr är en av världens största fyndigheter” och man konstaterar vidare att koncessionen inte strider mot bestämmelserna i minerallagen.  För att Tasman Metals ska kunna starta gruvverksamhet återstår nu närmast att Mark- och miljödomstolen måste ge miljötillstånd. Aktion Rädda Vättern kommer att ha en späckad kunskapsdag 1 mars i Gränna ”med några av Sveriges främsta experter på gruvors påverkan på samhälle, miljö och ekonomi”. Se vidare länken http://aktionraddavattern.eu/

 

I Rönnbäcken, Tärnaby, har det turbulenta stockholmsbaserade bolaget IGE Resources fått bearbetningskoncession för en nickelgruva, Dagbrotten är planerade att ligga i Umeälvens källflöden.

I Kallak, där aktivister och samer i somras försökte hindra provbrytning av järnmalm, ansöker nu Jokkmokk Iron Mines, dotterbolag till brittiska Beowulf Mining, om koncession för att öppna en järngruva. Om gruvan blir verklighet kommer den att ligga i sameland, i jungfrulig fjällmark.

Vidare provborrar australiska gruvkoncernen Hannes via de svenska dotterbolagen Scandinavian Resources och Kiruna Iron i Kebnekajse – Sjaunja obrutna fjällområde, ett område klassat som riksintresse för rennäring och friluftsliv samt Natura 2000-område. Bolagen projekterar nu för järngruvor i form av en rad dagbrott i denna fjällmark. Två samebyar har sitt hem inom det aktuella området, Laevas och Girjas, och de kämpar nu för sin existens.

 

Dagens svenska minerallag är helt utformad för att främja prospektörers och gruvbolags intressen.  Som markägare har man ingen makt att hindra exploateringen av ens mark, skog eller vatten. Som ursprungsfolk har man heller ingen makt. Anmärkningsvärt här är att Sverige inte skrivit under den ILO-konvention som ger skydd åt ursprungsfolk. Inte heller som lokal befolkning har man någon makt, förutom vad gäller uranbrytning, där kommunerna har vetorätt.

Minerallagens föregångare skapades av Axel Oxenstierna på 1600-talet. Målet då var att säkerställa den svenska statens behov av mineraler. Skillnaden med minerallagen från 1991-92 är att det nu är internationella bolag – ofta riskkapitalbolag och spekulationsbolag – som kan säkerställa sina aktieägares vinstintressen i det fjärran Sverige. Av värdet av den eventuella utvunna mineralen får markägaren någon procent och svenska staten någon promille. Sveriges naturtillgångar skänks bort och skövlas samtidigt som staten står beredd att bekosta den infrastruktur som behövs för att frakta ut fyndigheterna. Dessutom har kostnaden för återställning efter brytning hittills i huvudsak hamnat hos kommun och stat. Vad gäller naturvärden och rent vatten, skyddade eller oskyddade, återstår att se om miljöprövningen kommer att stoppa någon av de ovan nämnda gruvprojekten. En ytterligare fråga är: vad är ett naturskydd, som t.ex. naturreservat eller Natura 2000 värt i sammanhanget? Och vad är alternativa näringar värda?

 

Behovet av att ändra minerallagen blir alltmer akut och det är våra politikers ansvar.

 

Under det gångna året har initiativ tagits för att hindra exploatering av den så smutsiga alunskifferna. Vi har tidigare skrivit om det öppna brevet till regeringen från Carl Piper och 24 kommunalråd, bl.a. kommunalråden i Falköping, Tidaholm och Skara samt berörda Jämtlandskommuner där man kräver vetorätt mot prospektering i alunskiffer (t.ex. prospektering gällande uran och skiffergas). Motioner till riksdagen med krav på en sådan förändring har under hösten lämnats in, t.ex. av Mp och s-ledamöter.

 

Det blev ett långt nyhetsbrev…hoppas ni orkat igenom hela! Tyvärr speglar längden att det är allför mycket som vi som medborgare behöver hålla ögonen på – i hopp om att kunna trygga en framtid värd att leva i.

Broddetorp 14-02-14

 

Birgitta Hedström

Samordnare i nätverket

 

 

PS: Se gärna vår facebook-sida Stoppa uranbrytning i Västgötabergen samt vår hemsida www.vastgotabergen.se

 

 

Nyhetsbrev 13-07-05

Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen

 

Hej uranbrytningsmotståndare!

En bra lång tid har gått sedan senaste nyhetsbrevet från nätverket.  Det har varit en händelserik vår när det gäller gruvbrytning i allmänhet och även nyheter när det gäller just uranbrytning. Dags att sammanfatta:

Regeringen presenterade sin nya mineralstrategi i mitten av februari. Som väntat innebär strategin, som utarbetats utan medverkan av övriga riksdagspartier, att prospektering och brytning av mineraler i landet ytterligare skall underlättas. Detta från ett läge där Sverige redan har en minerallag som är världens mest generösa mot gruvbolag.  Tillståndsgivningen skall förenklas och skyndas på och SGU skall bli ännu bättre på att serva prospekteringsbolagen med all sin kunskap om Sveriges mineralfyndigheter. Och avgifterna för mineraler som tas upp ur marken skall ligga kvar på samma löjligt låga nivå som tidigare: 1,5 promille till markägaren och 0,5 promille till staten. Vidare satsar regeringen 50 miljoner på att genomföra sin nya mineralstrategi. Inte ett öre av dessa går till att stärka det allmännas intresse gentemot gruvföretagen. Som vi vet står idag kommuner, markägare och lokalbefolkning i stort sett skyddslösa gentemot prospektörer.  Hur har vårt samhälle kunnat hamna här?

Sålunda behöver medborgarnas och kommunernas arbete för att skapa en vettig ordning gällande utnyttjandet av markens mineraler fortsätta! Skövde kommun har i samråd med våra övriga tre ”urankommuner” skrivit ett remissvar till ”Utredningen om översyn av vissa frågor i minerallagen”. I remissvaret skriver Skövde kommun att kommunikationsplikt ska gälla när ett bolag ansöker om undersökningstillstånd, dvs att markägare och även berörd kommun skall informeras och ha möjlighet att yttra sig i det första skedet. Alltså skulle det inte i framtiden bli möjligt att ett brunt kuvert från Bergsstaten plötsligt dimper ner i brevlådan med informationen att ett bolag fått undersökningstillstånd på din mark! Skövde kommun föreslår också i remissvaret att ett kommunalt veto mot prospektering gällande uran bör undersökas.

När det gäller den förlängning av undersökningstillstånden på Billingen som CPM beviljades i oktober i fjol och vilka överklagats av Skövde kommun och markägare så har detta ärende ännu inte avgjorts i Förvaltningsrätten. Skövde kommun har begärt muntlig förhandling i ärendet. CPM har inte tryckt på för ett avgörande och bolaget tycks generellt avvakta och ligga lågt. Förmodligen hänger detta samman med att uranpriserna för närvarande ligger ganska lågt. Inte heller i Oviken, Bergs kommun, Jämtland, har CPM gjort vidare framstötar. Däremot har de fyra storsjökommunerna (Berg, Östersund, Åre och Krokom) skapat en stark enighet mot uranbytning på samma sätt som hos oss i Västgötabergen. Bl.a har man skapat en kampanj och tagit fram en särskild websida ”Oviken – kulturbygd eller gruva?” Här finns bl.a. ett mycket fint bildspel som beskriver vad som skulle hända med storsjöbygden om en gruva blev verklighet. Rekommenderas, på www.storsjobygden.se!

För ett par veckor sedan tog Carl Piper i Skåne (aktiv i kampen mot skiffergas) initiativ till ett öppet brev till regeringen med krav på kommunal vetorätt mot prospektering i alunskiffer. Kravet ställs mot bakgrund av att all alunskiffer är mycket smutsig; vid brytning frigörs förutom kol och svavel ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen som förstör jordbruksmark, grundvatten och markområden för oöverskådlig framtid. Det öppna brevet har hittills skrivits under av 24 kommuner, bl.a. storsjökommunerna och våra västgötakommuner, dock inte Skara! I Skara sätter sig fortsatt kommunalrådet på tvären, detta trots att Skara kommun ju annars står enig med övriga mot uranbrytning. Kravet på vetorätt mot prospektering i alunskiffer är ett mycket klokt krav som sätter fokus på den stora miljöförstöring som blir resultatet av all slags brytning i skiffern.  Kravet är också klokt ur den synvinkeln att den förenar kommuner som hotas av skiffergasutvinning och uranbrytning i ett gemensamt krav. Under gårdagen (4/7) hölls ett seminarium i Almedalen:” Alunskiffer – guldgruva eller tickande miljöbomb? Kommuner kräver veto mot prospektering.” Medverkande var ett stort antal personer, förutom Carl Piper så deltog Olle Holmstrand från Naturskyddsföreningen, Katarina Jonsson från Skövde kommun, Ann-Sofie Andersson från Östersunds kommun, representant från LRF, representanter från riksdagen m.fl., se www.almedalsveckan.info.

Det öppna brevet till regeringen finns under rubrik Kommunernas skrivelser och brev i högerlisten.

Gruvboomen drar vidare över landet. Vid vår stora dricksvattentäkt Vättern fortsätter ansträngningarna vid Norra Kärr, Gränna, att öppna en gruva för att bryta sällsynta jordartsmetaller. Och vid Motala och under Vättern sker provborrningar efter skiffergas. Vättern är ju också hotad av Försvarets ansökan om att få utöka skjutövningarna över sjön. Aktionsgruppen Rädda Vättern är en oförtröttligt aktiv systergrupp till vårt nätverk mot uranbrytning. Vidare: i Kallak utanför Jokkmokk innehar ett engelskt bolag undersökningstillstånd gällande järnmalm. Prospekteringsområdena ligger vid randen av världsarvet Laponia, i sameland. Här har gruvbolaget på den jungfruliga marken nu röjt bort skog och skalat av marklagret och står i dagarna redo att påbörja provborrningar.  En järnmalmsgruva skulle dela av landet och göra fortsatt renskötsel omöjlig. En järnmalmsgruva skulle också, i nästa steg, kunna öppna upp för etablering av även en koppargruva i området . I protest mot provborrningarna samlar sig nu aktiva till manifestation i Kallak.

 

Det lönar sig att protestera. Det har Ojnareskogen på Gotland visat. Högsta domstolen drar nu tillbaka tillståndet för Nordkalks kalkbrott i Natura 2000-området Ojnareskogen och hänvisar ärendet till att på nytt prövas, i en allsidig prövning, i Mark- och miljödomstolen. Föreningen Bevara Ojnareskogens mångåriga rättsliga arbete mot ett utökat kalkbrott, tillsammans med det läger som upprättades av organisationer ditresta för deltagande i förra årets Almedalsvecka, gav resultat. Nu är förstås inte segern slutgiltig, men det har skapats ett andrum.

 

I fjol höstas ordnade organisationer mot gruvboomen och för en hållbar framtid tillsammans en stor gemensam helgkonferens i Stockholm under rubriken ”Vår mark, vårt vatten, vår framtid”. Efter konferensen var ett nationellt nätverk, Nätverket Budkavlen, på väg att skapas. Tyvärr hakade processen upp sig och detta nationella nätverk ligger för tillfället på is. Därmed är det inte säkert att det blir en upprepning av förra årets framgångsrika konferens till hösten. Men … initiativet är fritt!

 

Vi kan också berätta att vårt nätverk i våras var inbjudet till Ljungstorps Bygdegårdsförening för att informera om situationen med uranprospekteringarna i Västgötabergen. Intresset var stort hos föreningens medlemmar och flera anslöt sig till nätverket. Ni är varmt välkomna!

 

Med en tillönskan om en skön sommar!

 

Birgitta Hedström

Samordnare i nätverket

 

PS: Se gärna vår facebook-sida Stoppa uranbrytning i Västgötabergen samt vår hemsida www.vastgotabergen.se

 

 

Nyhetsbrev 13-02-17

Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen

 

Hej uranbrytningsmotståndare!

Förra nyhetsbrevet skrevs i oktober.  Då hade CPM nyligen av Bergsstaten beviljats förlängning av undersökningstillstånden i norra området, Billingen.  Skövde Kommun, Svenska Kyrkan och ytterligare ett 20-tal andra markägare överklagade via sitt ombud, Gunnar Sjöberg, beslutet. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten, där det kan ta några månader innan det tas upp. Skövde Kommun har begärt muntlig förhandling eftersom faktauppgifterna i mycket skiljer sig åt mellan CPM och de överklagande. När det gäller ett parallellfall (gällande Aura Energy) som beviljats prövningstillstånd i Kammarrätten, och som kan ha stor betydelse för vår del, så har detta ärende ännu inte kommit upp.

 

Utredningen om Minerallagen (”Utredningen om översyn av vissa frågor i minerallagen”) är nu färdig och har gått ut på remiss. Skövde Kommun håller på att formulera ett remissvar. I remissvaret kommer man att framföra att kommunikationsplikt ska gälla när ett bolag ansöker om undersökningstillstånd, dvs att markägare och även berörd kommun skall informeras och ha möjlighet att yttra sig i det första skedet. Dessutom kommer man i remissvaret föreslå att utredningen behandlar möjligheten av att införa kommunalt veto mot undersökningstillstånd som gäller uran. Man kommer även att föreslå att bergmästaren, inte bolaget, bör handha delgivningen av arbetsplaner, eftersom det nuvarande förfarandet är alltför rättsosäkert.

Även LRF har förberett ett remissvar till utredningen, ett remissvar som fokuserar på inskränkningen i markägarintresset med nuvarande minerallag.

 

Våra fyra kommuner, med Skövde Kommun och kommunalrådet Leif Walterum i spetsen, arbetar mycket bra och enat mot undersökningstillstånd och mot uranbrytning i Västgötabergen, och även nationellt (inom parentes sagt: efter att ett kommunalråd slirat på målet såg man sig föranledda att hålla ett möte för att befästa sin enighet).

 

När det gäller CPM så har bolaget drabbats av inre stridigheter och styrelsen har bytts ut. Den nya styrelsen ryktas nu välja mellan att begära bearbetningskoncession i Oviken, Jämtland, eller att dra sig ur Sverige helt och hållet. I Jämtland var man tyvärr för sena att agera i det första läget, när undersökningstillstånden beviljades, och kom igång först när arbetsplanerna damp ner.  Nu kommer de fyra kommunerna, Berg, Östersund, Åre och Krokom, att starta en kampanj där man informerar om och folkbildar kring hur en uranbrytning skulle se ut i verkligheten och vilka konsekvenser den skulle få för landskap, vatten, natur och näringsliv i hela Storsjöområdet .

 

Det nuvarande minerallagen trädde i kraft 1992. Den öppnade, i tidens nya anda, för internationell mineralprospektering i Sverige. Den nya lagen, som den var formulerad, gjorde det i stort sett omöjligt för Bergsstaten att säga nej när en prospektör ansökte om undersökningstillstånd. Som om inte det vore nog så marknadsförde svenska staten Sverige internationellt som ett välkomnande land med stora möjligheter för det internationella gruvkapitalet, med vår goda infrastruktur, vår stabilitet samt gratis service när det gällde att få ta del av all kunskap SGU hade om fyndigheter i hela vårt land.

Och prospekterarna uteblev inte. Nu när vi skriver 2013 och jakten på jordens sista mineraltillgångar är intensiv så har det resulterat i en gruvboom och prospekteringsboom i vårt land. I dagarna kommer regeringen att presentera sin nya mineralstrategi (enligt uppgift skulle den klubbas på regeringssammanträde 14/2, tydligen utan att övriga riksdagspartier får möjlighet att påverka).  Vad kan vi vänta oss av den nya mineralstrategin?  Kommer miljöbalken att försvagas? Kommer SGU att ge ännu mer gratisservice? Tyvärr kan man befara att den nya strategin inte stärker boendes, markägares, ursprungsfolks, kommuners och traditionella näringars positioner, inte heller positionen för den natur och det vatten vi alla är beroende av. Men det återstår att se. Även EU håller på att arbeta fram en råvarustrategi, vilken man bör hålla koll på, liksom Sveriges linje där.

Jobben då?  Skapar inte nya gruvor arbetstillfällen? Inte säkert, andra näringar tappar möjligheter och det är på intet sätt säkert att det är de boende som får jobben, troligare är att de flesta anställda tas in utifrån. Vem får ta nackdelarna och kostnaderna, är det inte de boende, kommunerna och svenska staten? Detta kan diskuteras. Det man kan säga är att exemplet Pajala förskräcker.

 

 

Gruvruschen har gett upphov till en gryende nationell folkrörelse.  Ojnareskogen och samiska grupper tog i somras initiativ till Budkavlen, som grupp efter grupp i Sverige har anslutit sig till, så även vårt nätverk, Naturskyddsföreningen i Skaraborg och Aktion Rädda Vättern.  Den 17 november hölls en stor konferens i Stockholm under temat ”Vår mark, vårt vatten, vår framtid”. Under kommande helg, 23-24 februari, kommer Nätverket Budkavlen att samlas i Stockholm för att besluta om programförklaring och arbetsstrategi.  Undertecknad kommer att delta. Vidare information följer!

 

Under de gångna veckorna har SR haft program om uranbrytning, och intresset har även spridit sig till pressen. Lyssna exempelvis på Klotet på denna länk:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5434726

Väl talat i inslaget, Emma Johansson!  Precis så klart ska det låta!

SR har gjort en stor och god insats med sina olika program, fin folkbildning!

Under innevarande vecka och kommande veckor är temat på SR kärnkraften.

 

Broddetorp 13-02-17

 

Birgitta Hedström

Samordnare i nätverket

 

 

Nyhetsbrev 12-10-20

Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen

 

Hej uranbrytningsmotståndare!

Åren och månaderna går … och uranprospekteringen består.

Senaste nyhetsbrevet skrevs i juli. Och nu är vi i oktober.  1 oktober (lite olika dagar för olika tidningar) kungjorde Bergsstaten att de givit Continental Precious Minerals förlängda undersökningstillstånd på Billingen. En förlängning som gäller i 3 år.

Som regel säger Bergsstaten ja till ansökningar om förlängningar.  Enligt Minerallagen ska det ansökande bolaget ha varit aktivt i området, t.ex. ha gjort undersökningar eller ha kontaktat markägare för att få förlängt undersökningstillstånd. Fastän CPM varit i stort sett passivt i de områden som undersökningstillstånden gäller, så har man nu ändå fått förlängning. Från Bergsstaten har det sipprat ut att ärendet varit ett gränsfall. Frågan är var gränsen för aktivitet/inaktivitet går.

Berörda markägare på Billingen har fått brev från Bergsstaten med besked om beslutet. Överklagandetiden är 3 veckor och går sålunda ut i dagarna.  Liksom i juli har Skövde Kommun, Svenska kyrkan och ytterligare ett 20-tal andra markägare på Billingen via sitt ombud jurist Gunnar Sjöberg överklagat Bergsstatens beslut. Om ca ett halvår kan man räkna med att ärendet kommer upp i Förvaltningsrätten i Falun.

Ett intressant parallellfall gäller en ort i Norrland, där Aura Energy sökt förlängning av undersökningstillstånd. Bergstaten biföll, markägare överklagade, Förvaltningsdomstolen biföll markägarnas överklagande, Bergsstaten överklagade och ärendet ligger nu hos Kammarrätten i Sundsvall.  Kammarrätten beslut kommer att ha betydelse för vårt ärende och det finns en ganska god chans att de markägarna når framgång.

Den utredning om ändring av Minerallagen som tillsattes för ett par år sedan skall vara klar under oktober. Direktiven var mycket smala och gällde att markägare skulle tillförsäkras bättre information vid prospektering samt upplysas om sin yttranderätt.  På försommaren tog Skövde kommun tillfället i akt att skicka en yttrande till utredningen.  I yttrandet föreslår man att kommunerna ska bli informerade när ett bolag ansöker om undersökningstillstånd. Samt att kommunerna ska ha en tydlig roll när det gäller undersökningstillstånd.  Ett sätt vore att ge kommunerna veto mot prospektering. SKL, som tidigare inte varit närvarande med representant i utredningen, är numera representerade, och de har tagit del av yttrandet från Skövde kommun. Det skulle vara en stor framgång om SKL kunde ena sig med yttrandet.  I vilket fall kommer inte en så pass radikal förändring att bli aktuell i denna utredning, utan här får man tänka på sikt.

Någon har skämtsamt sagt om den nuvarande svenska minerallagen från 1991-92 att den är världens generösaste mot prospekteringsbolag, tätt följd av Namibias minerallag. Konsekvensen är att markägare och kommuner har svårt att värja sig mot oönskad prospektering.  Det är hög tid att Minerallagen ändras till förmån för ett kommunalt självbestämmande.  Kommunerna har idag ansvar för översiktsplaneringen inom sitt område, i enlighet med Plan- och bygglagen.  Det säger sig självt att prospektering (och i förlängningen öppnandet av en gruva) helt kan kullkasta en kommuns planering i övrigt. Den globala rushen efter mineraler som nu på ett otal platser drabbar det mot exploatörerna så generösa Sverige gör att det hastar att få igång en ny utredning av minerallagen.

 

Samtidigt kan vi se att gruvbrytning skapar allt fler och allt starkare protester. Ett exempel är Nordkalks planerade kalkbrytning på Gotland och den därmed sammanhängande avverkningen av den månghundraåriga Ojnareskogen.   Lokalbefolkningens och Fältbiologernas kamp har väckt engagemang i hela landet. Att Högsta Domstolen häromdagen beslutade att avverkningen ska stoppas var en delseger. Och chansen finns att de aktivas kampanj för att göra Ojnareskogen till nationalpark kan komma att lyckas i och med det stora stöd som finns. I Kiruna kommun, Kebnekajse-Sjaunja, vill ett australiskt bolag med namnet Kiruna Iron skapa ett stort dagbrott för järnmalmsbrytning. De två drabbade samebyarna som protesterar har nu fått stöd av Greenpeace i kampen att bevara området och man kommer även att vända sig till FN för stöd.

 

Till sist:

Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen kan nu stolt presentera sin nya, fina och innehållsrika hemsida.  Se och läs på www.vastgotabegen.se!

 

Vi hörs vidare…

 

 

Broddetorp 12-10-20

 

Birgitta Hedström

Samordnare i nätverket

 

 

Nyhetsbrev 12-07-08

Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen

 

Hej uranbrytningsmotståndare!

Tiden går fort och nu är vi inne i högsommaren. Det har gått en tid sedan det senaste nyhetsbrevet, som kom i april.

En hel del har hunnit hända.

I april skrev jag att CPM ansökt hos Bergsstaten om förlängning av sina undersökningstillstånd på Billingen, och trodde då att detta strax skulle kungöras. Men det dröjde till 25/6 innan Bergsstaten i våra tidningar kungjorde att CPM begärt förlängning. Markägare och andra berörda har tiden fram till 23/7 på sig att skicka in sitt yttrande till Bergsstaten. Skövde kommun har med hjälp av jurist Gunnar Sjöberg utformat yttranden, vilka till dags dato har skrivits under av ett 25-tal markägare, från Billingens norra spets till Ranstad i söder. Bland undertecknarna finns de flesta av dem som fått arbetsplaner samt Skövde kommun och Svenska kyrkan. I denna omgång kan vi kanske nöja oss med de yttranden som skickats in och behöver inte sätta mängdrekord?

Fram mot slutet av sommaren kan vi räkna med att Bergsstaten fattar beslut. Oavsett vilket beslut Bergsstaten fattar kan vi räkna med att beslutet överklagas till Förvaltningsdomstolen. Antingen av markägarna eller av CPM.

I mitten av juni gick CPM till charmoffensiv genom att skicka ut en 10-sidig broschyr till dem på Billingen som fått arbetsplaner. Broschyrens namn är ”Alunskifferprojekt Billingen”. Man beskriver att syftet är att ”informera om CPMs verksamhet”. Alunskiffer beskrivs som landets största outnyttjade råvarutillgång med sitt innehåll av uran, kerogen, gödselmedel, aluminium, svavel och legeringsmetaller.  Den 10-sidiga broschyren bifogas som filer.

Emellertid är det som tur är fler som har gått till offensiv, nämligen de kommuner som drabbats av uranprospektering. Kommunalråden i Skövde, Falköping, Tidaholm, Östersund, Berg och Åre skrev tillsammans en mycket bra artikel, vilken publicerades på SvD Brännpunkt 24/6. Deras artikel är ett budskap till uranprospekteringsföretagen: vi kommer att använda vår vetorätt så avsluta självmant alla aktiviteter som syftar till uranutvinning! Artikeln är innehållsrik och välformulerad och ett mycket bra initiativ, särskilt som den publiceras i en stor tidning. Här är länken till artikeln:

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/uranbrytning-hotar-vara-bygder_7298513.svd

 

En kommitté har ju tillsatts av Riksdagens näringsutskott med uppgift att utreda en förändring av Minerallagen. Direktiven till utredningen är ganska smala: i huvudsak handlar det om att fastighetsägare skall tillförsäkras direkt information när ett bolag sökt undersökningstillstånd samt informeras om sin yttranderätt.  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är inbjudna att medverka i kommittén men har enligt uppgift ej deltagit. Därmed har hittills inte kommunerna någon röst i kommittén. Därför har Skövde kommun tagit ett initiativ till en skrivelse till kommittén där man utvecklar sina ståndpunkter. Bl. a att det kommunala vetot bör kunna komma in i ett tidigt skede, exempelvis redan när ett bolag ansöker om undersökningstillstånd. Det vore naturligtvis det enda rätta, att kommuner redan direkt kan säga ifrån att man inte önskar någon prospektering i kommunen! Återstår att se om Näringsutskottet och den tillsatta kommittén tar något intryck av detta.

 

Tills vi hörs igen önskar jag alla en skön sommar!

 

Broddetorp 12-07-08

Birgitta Hedström

Samordnare i nätverket

 

Studiecirkelns brev till energibolagen Vattenfall, EON och Fortum

med kopia av brevet för kännedom till Näringsutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet, IT- och energiministern Anna-Karin Hatt och Miljöministern Lena Ek:

12 05 12 Öppet brev till vattenfall