Arbetsplaner och provborrning

 

Arbetsplan och invändningar mot arbetsplan:

Arbetsplan

 

Fastigheter som erhållit arbetsplan:

Fastigheter Billingen aktuella för provborrning

 

Kartor samt kommentarer (Olov Holmstrand):

Karta 1. CPM:s 13 undersökningstillstånd på Billingen. Karta enligt Bergsstaten. Enligt arbetsplanerna vill CPM provborra på 16 platser, vilka har markerats med röda stjärnor på Karta 2. Provborrningsplatserna är fördelade på undersökningstillstånden enligt följande:

Kommentarer Anmärkningsvärt är att alla borrningarna utom en är avsedda att göras uppe på Billingens platå. Det innebär att storleksordningen 125 meter diabas, lerskiffer och kalksten först måste borras igenom innan borren når alunskiffern. Om hela alunskifferlagret dessutom ska borras igenom tillkommer ytterligare ca 25 meter. Frånsett att borrningarna blir kostsamma kan bland annat följande kommentarer göras:

  • Borrningarna kan störa de känsliga grundvattenförhållandena i platåberget med dess flera skilda grundvattenmagasin med olika egenskaper.
  • Borrningen rakt söder om Lerdala är planerad att ske inne i Valle Härad, i närheten av två naturreservat tillika Natura 2000-områden. Det borde vara otänkbart med gruvbrytning i ett sådant område.
  • Några av borrningarna uppe på Billingen är planerade att ske nära två andra känsliga naturreservat tillika Natura 2000-områden, Blängsmossen och Sydbilligens platå.
  • I samband med Ranstadprojektet gjordes omfattande borrningar och utvärderingar av alunskifferns innehåll i hela Billingen-Falbygden och framför allt Billingen. De nu planerade borrningarna är i detta perspektiv meningslösa.

Karta 2. CPM:s angivna 16 borrplatser.