Våra skrivelser och brev

 

Öppet brev till Vattenfall AB, EON AB och Fortum AB

Under våren har studiecirkeln ”Olika aspekter på utvinning av uran från Västgötabergen” träffats i Falköping.

Under kompetent ledning har vi grundligt tagit upp följande frågor:

Västgötabergens geologi och natur, Ranstads uppgång och fall, Effekter av uranprospektering och uranbrytning, Uranbrytning i andra länder samt Energikällor i Sverige och globalt.

Vi sänder ut det här brevet till ägare av svenska kärnkraftverk. Därför vänder vi oss nu till dig för att få svar på följande frågor:

1)      Varifrån kommer det uran som används i Vattenfall kärnkraftsverk?

2)      Vilka krav ställer ni på arbetsförhållanden och miljöpåverkan på era leverantörer av uran till kärnkraftverken?

3)      Hur och hur ofta kontrolleras efterlevnaden av de uppställda kraven?

4)      Vilka krav ställer Vattenfall på att platsen för uranbrytning skall återställas efter brytningens avslutning?

5)      Hur kontrolleras att efterlevnaden av de uppställda kraven följs och att fonderade medel verkligen finns tillgängliga för ett långsiktigt och säkert åtagande vad gäller restaureringen?

Vi vill slutligen göra dig uppmärksam på att återställningen efter uranbrytningen i Ranstad beräknas kosta 500.000.000 kr. Produktionen i Ranstad uppgick totalt till 215 ton uran, vilket motsvara ca 1/5 av det svenska årsbehovet.

Tacksam för svar på ovanstående frågor. Svaret kan skickas till Birgitta Hedström, Fjällåkravägen 1, 52198 Broddetorp.

En kopia av detta brev har även skickats till regeringen och riksdagen för kännedom.

12-05-12

Vänliga hälsningar

(undertecknat av studiecirkeldeltagarna)

Brev till CPM

To Patricia Sheahan, Chairman of the Board, Continental Precious Minerals Inc. To Ed Godin, Chief Executive Officer, President, Continental Precious Minerals Inc.

Vi som undertecknat detta brev är markägare på berget Billingen i Sverige. Vi har fått brev från Er om att ni vill provborra på vår mark efter uran i alunskiffern. Detta motsätter vi oss starkt, vilket vi hoppas att ni redan vet! Om ni framhärdar med Era planer vill vi med detta brev upplysa Er om att vi ALDRIG kommer att ge upp vårt motstånd mot provborrningar och urangruvor. Vi kommer bland annat att överklaga i varje juridisk instans. Ett belägg för vår beslutsamhet är det faktum att vi har kommunalt vetot mot uranbrytning i Svensk lag. Om detta veto är alla partier i Sveriges riksdag eniga, alltså kommer det ej att försvinna oavsett utgången i kommande val till riksdagen. Ett annat belägg för vår beslutsamhet är att politikerna i berörda kommuner i Skaraborgs län stoppade urangruvan i Ranstad på -70-talet genom att använda sig av vetot, då de kände pressen från och sympatiserade med lokalbefolkningen. Våra äldre släktingar förde kampen då, VI gör det nu och våra barn kommer att göra det efter oss; beslutsamheten sitter i våra gener! Ett ytterligare beIägg för vår beslutsamhet är att i de kommuner, som nu är berörda av Era prospekteringsplaner och som med vetot stoppade urangruvan Ranstad på -70-talet, har politikerna redan nu innan det är allvar i förebyggande syfte för att visa sin ståndpunkt röstat och tagit beslut om att stoppa framtida uranbrytning med det kommunala vetot! Om detta är alla partier eniga; alltså ej heller här lokalt kommer möjligheten att starta en urangruva att vara möjlig hur det än går i kommande val. Med detta brev vill vi informera Er om att varje ansträngning och satsad dollar i prospektering i våra bygder är bortkastad. Den enda långsiktiga effekten för Ert bolag kommer att bli dåligt rykte.

(undertecknat av de  fastighetsägare på Billingen som erhållit arbetsplaner)

 

Brev till CPM (engelska):

To Patricia Sheahan, Chairman of the Board, Continental Precious Minerals Inc. To Ed Godin, Chief Executive Officer, President, Continental Precious Minerals Inc.

We, the undersigned, are landowners on the mountain Billingen in Sweden. We have all from you received letters telling us that you want to make test-drillings for uranium in the alum shale on our property. To this we strongly oppose, which we hope you already know! If you persist in your plans, we want with this letter to inform you that we will NEVER give up our resistance against test- drillings and uranium-mines! We will, among other things, appeal against it in every juridical instance. A proof of our determination is the fact that we have a city council veto against uranium-mining, which is part of Swedish law. Every political party in the Swedish Riksdag (parliament) agrees to this. The veto will consequently remain, no matter the outcome of coming elections to the parliament. Another proof of our determination is that the politicians in the affected cities in the county of Skaraborg stopped the uranium-mine Ranstad in the seventies, by using the veto. They felt the pressure from and sympathized with the local population. Our elders fought the case then, WE do it now and our children will do it after us.  The determination is in our genes! Yet another proof of our determination is that in the cities that are now affected by your plans and that stopped the uranium-mine Ranstad in the seventies, the politicians already, in preventive purpose, before it is needed, have taken the decision to use the veto, with the intent to show their position. In this case all political parties are of the same opinion, thus not even locally will there be any possibility of starting a uranium-mine, whatever political results coming elections might give. With this letter we want to inform you that every effort and every invested dollar in prospecting on our land will be wasted. The only long-term result for your company will be a bad reputation.

Öppet brev till Dig som riksdagsledamot (11-04-08)

Ärende: Ge kommunerna rätt att säga nej till prospektering och utvinning av uran och andra miljöfarliga mineraler och fossila energiformer

Vi är många som är upprörda över de prospekteringar efter uran och andra mycket miljöfarliga mineraler och fossila energiformer som nu pågår i olika delar av landet. Vi menar att minerallagen måste moderniseras så att den får en ny utformning i linje med subsidiaritetsprincipen och i linje med ekologiskt hållbar utveckling och framtidstro för människor i de områden som berörs. Minerallagen ska heller inte tillåta att utvecklingen av annan näringsverksamhet i de berörda områdena hämmas.

Som minerallagen nu är utformad gynnar den ensidigt prospekteringsbolag och gruvföretags kommersiella intressen. Hänsyn tas inte till effekterna på grundvatten och natur i stora kringliggande områden. Hänsyn tas inte heller till de direkt berörda markägarna och till alla de människor som lever och försörjer sig i aktuella områden. Som minerallagen nu är utformad utgör den därför ett reellt hot mot det gemensammas, allmännas bästa, som är grunden för vår lokala demokrati.

Prospekteringsföretagen är väl medvetna om att den svenska lagstiftningen vid internationell jämförelse är mycket generös. Ett av dessa prospekteringsföretag, Continental Precious Minerals, beskriver på sin websida Sverige som det perfekta landet för exploatering. ”Sweden has a developed infrastructure and few restrictions on foreign mining companies”. Ja, minerallagen från 1991 kan ju tolkas ungefär: ”Välkomna hit bolag från hela världen och gräv och roffa så mycket ni vill av våra naturresurser och lämna slagghögarna till våra kommande generationer”.
Vi menar således att det är orimligt att enskilda prospekteringsbolag och gruvbolag ska ha företräde före berörda markägare, före hela befolkningen, före våra förtroendevalda!
Det kan inte vara meningen att varje generation i ett utsatt område ska behöva förspilla år av ovisshet om framtidsutsikterna och ovisshet om bygdens fortsatta attraktionskraft, medan prospekteringar, utvinnings- och brytningsplaner görs över deras huvuden.

Ett minsta krav på förändringar i minerallagen är att det kommunala vetot utvidgas till att gälla även prospektering. En sådan utvidgning skulle ge våra folkvalda en möjlighet att utöva demokrati så som det är tänkt, med allmänintresset och lokalsamhällets bästa för ögonen. Även en genomlysning av minerallagen, i enlighet med principerna för ekologisk hållbar utveckling, är i grunden påkallad.

Vi ser fram emot att höra av Dig angående din uppfattning i denna fråga, till nedanstående e-postadress. Hör vi inget från Dig förutsätter vi att Du är tillfreds med minerallagens nuvarande utformning.

På uppdrag av undertecknarna, 11-04-08
Birgitta Hedström, kontaktperson, e-post: hedstrom@artech.se
Undertecknare:
Naturskyddsföreningen Skaraborg www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/nationella natverk/uranbrytningsnatverk/hem
Nej till uranbrytning i Västgötabergen www.vastgotabergen.se
Bevara Västgötabergen www.bevebe.net
Nej till Uran i Storsjöbygden www.lanksamling.se/nus
Nej till uranbrytning i Krokoms kommun
Nej till Uran i Nianfors www.nianfors.nu
Naturskyddsföreningen Norrbotten www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se
Freda alunskiffern i Närke www.skollersta.nu/fredaskiffern/index.htm
Latorps byalag www.latorpsbyalag.se
Heaven or sHell www.heavenorshell.se